سیستم اداری

سیستم اداری

سیستم اداری سامانه جامع مالی، اداری، بازرگانی و تولیدی مدبران خود متشکل از ۳ زیرسیستم می باشد. زیرسیستم های سیستم اداری عبارتند از :

سیستم منابع انسانی

زیرسیستم منابع انسانی سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های مربوط به مدیریت پرسنل، مدیریت شیفت های کاری، مدیریت تردد پرسنل و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم منابع انسانی سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم منابع انسانی سامانه مدبران

 • مدیریت تعریف و دسته بندی پرسنل
 • مدیریت احکام پرسنل
 • مدیریت تعریف شیفت های کاری
 • مدیریت گروه های کاری
 • مدیریت تردد پرسنل
 • مدیریت کلیه اقلام کارکردی پرسنل (کارکرد، اضافه کار، کسر کار، نوبت کاری، ماموریت، مرخصی و …)
 • مدیریت ارتباط با دستگاههای تردد
 • پنل کاربری پرسنل و مدیران جهت مدیریت درخواست های تغییر تردد
 • گزارشات
سیستم کارتابل اداری

زیرسیستم کارتابل اداری سامانه مدبران، امکان مدیریت مکاتبات داخلی و خارجی، مدیریت ارجاعات، آرشیو نامه ها و … را برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم کارتابل اداری سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم کارتابل اداری سامانه مدبران

 • مدیریت انواع کارتابل ها
 • مدیریت ارجاعات
 • مدیریت انواع نامه :
  • صادره
  • وارده
  • داخلی
 • آرشیو نامه های داخلی و خارجی
سیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها

زیرسیستم مدیریت کاربران و دسترسی سامانه مدبران، امکان مدیریت کاربران و دسترسی های آن ها به زیرسیستم ها، فرم های اطلاعاتی و … را برای مدیر سیستم فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها سامانه مدبران

 • مدیریت دسته بندی کاربران
 • مدیریت ثبت کاربران
 • مدیریت گروه های کاربری
 • مدیریت ثبت فعالیت های سیستم
 • مدیریت اختصاص دسترسی کاربران به فعالیت های سیستم
 • گزارش از فعالیت های کاربران و رخداد ها