سیستم بازرگانی

سیستم بازرگانی

سیستم بازرگانی سامانه جامع مالی، اداری، بازرگانی و تولیدی مدبران خود متشکل از ۳ زیرسیستم می باشد و سعی بر این داشته که یکپارچگی و انسجام اطلاعاتی را در بخش های مختلف حفظ کند تا بتوان عملکرد مناسبی در این بخش همانند سایر بخش ها داشته باشد. زیرسیستم های سیستم بازرگانی عبارتند از :

سیستم بازرگانی سامانه جامع مالی، اداری، بازرگانی و تولیدی مدبران خود متشکل از ۳ زیرسیستم می باشد و سعی بر این داشته که یکپارچگی و انسجام اطلاعاتی را در بخش های مختلف حفظ کند تا بتوان عملکرد مناسبی در این بخش همانند سایر بخش ها داشته باشد. زیرسیستم های سیستم بازرگانی عبارتند از :

زیرسیستم های سامانه بازرگانی

زیرسیستم های سامانه بازرگانی

سیستم های انبار و حسابداری انبار

زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های انبار اعم از مدیریت کالا ها، مدیریت ورود کالا به انبار، مدیریت خروج کالا از انبار، مدیریت نقل و انتقال بین انباری، مدیریت موجودی فیزیکی و همچنین فرایند های مالی انبار اعم از قیمت گذاری، ایجاد اسناد حسابداری اتوماتیک، کنترل موجودی ریالی و … به کاربر می دهد.

برخی از امکانات زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران

 • مدیریت تعریف انواع انبار ها (مواد و مصالح، محصول، در جریان ساخت و …)
 • مدیریت دسته بندی داینامیک کالاها
 • مدیریت جانمایی کالا در انبار
 • مدیریت ورود کالا (مجوزات رسید – قبض انبار و …)
 • مدیریت خروج کالا (دستور تحویل، حواله، بین انباری و …)
 • مدیریت موجودی و انبارگردانی
 • مدیریت اضافات و کسورات انباری
 • گزارشات انبار (کاردکس – بیلان و …)
 • قیمت گذاری انبار به روش های میانگین موزون، FIFO ،LIFO و شناسایی ویژه
  • قیمت گذاری رسید ها (دستی و اتوماتیک)
  • قیمت گذاری حواله ها (اتوماتیک)
  • قیمت گذاری مدارک بین انباری
 • امکان ثبت اسناد حسابداری انبار به صورت اتوماتیک و به تفکیک انبار، دسته بندی کالا و …
  • مدارک ورود به انبار (انواع رسید و قبض انبار)
  • مدارک خروج از انبار(انواع حواله)
  • مدارک بین انباری
 • گزارشات ریالی انبار (کاردکس – بیلان و …)
سیستم های خرید و حسابداری خرید

زیرسیستم خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های خرید کالا و خدمات اعم از مدیریت درخواست های خرید، ثبت سفارشات خرید کالا و خدمات، مدیریت اصلاحیه های سفارشات خرید، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت نقاط سفارش خرید کالا و همچنین کلیه فرایند های مالی خرید کالا و خدمات اعم از تایید مالی سفارشات خرید کالا و خدمات، صدور صورتحساب های خرید، تسهیم هزینه های خدمات به مراکز هزینه، ایجاد اسناد حسابداری خرید و تولید اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده خرید و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم های خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران

 • مدیریت تامین کنندگان
 • مدیریت درخواست خرید
 • مدیریت سفارشات خرید
 • مدیدیت خرید از بورس
 • مدیریت تعدیلات خرید
 • گزارشات متنوع
 • تاییدات مالی سفارشات خرید و کنترل قیمت ها
 • مدیریت شرایط پرداخت سفارشات خرید
 • تولید صورتحساب های خرید کالا و خدمات (دستی و اتوماتیک)
 • تسهیم هزینه های خرید خدمات به تفکیک مراکز هزینه
 • ایجاد اسناد حسابداری خرید
 • ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده خرید
 • تسویه سفارشات خرید به صورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد صورت حساب های تعدیل خرید
سیستم های فروش و حسابداری فروش

زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های فروش کالا و خدمات اعم از مدیریت سفارشات فروش کالا و خدمات، مدیریت اصلاحیه های سفارشات فروش، مدیریت مشتریان و همچنین فرایند های مالی فروش کالا و خدمات اعم از تایید مالی سفارشات فروش کالا و خدمات، صدور صورتحساب های فروش، ایجاد اسناد حسابداری فروش و تولید اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده فروش و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران

 • مدیریت مشتریان
 • مدیریت سفارشات فروش کالا و خدمات
 • تاییدات مالی سفارشات فروش و کنترل قیمت ها
 • مدیریت شرایط دریافت سفارشات فروش
 • تولید صورتحساب های فروش کالا و خدمات (دستی و اتوماتیک)
 • ارسال صورتحساب های فروش به سامانه مودیان
 • استعلام وضعیت های صورت حساب های فروش از سامانه مودیان
 • ایجاد اسناد حسابداری فروش
 • ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده فروش
 • تسویه سفارشات فروش به صورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد صورت حساب های تعدیل فروش
 • گزار شات متنوع فروش