سیستم تولید

سیستم تولید

سیستم مدیریت تولید و بهای تمام شده

سیستم مدیریت تولید و بهای تمام شده

سیستم مدیریت تولید و بهای تمام شده

زیرسیستم مدیریت تولید و بهای تمام شده سامانه مدبران، امکان فرمولاسیون منعطف، برنامه ریزی تولید، مدیریت چرخه تولید و ارتباط یکپارچه با سیستم های حسابداری و انبار، محاسبه بهای تمام شده محصولات، گزارش مواد اولیه در جریان ساخت تولید به تفکیک ایستگاه های کاری و … را برای مدیر سیستم فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم مدیریت تولید و بهای تمام شده سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم مدیریت تولید و بهای تمام شده سامانه مدبران

  • مدیریت تعریف ایستگاههای کاری
  • مدیریت اپراتورها، ماشین آلات و قطعات
  • مدیریت تعریف محصول و فرمول تولید محصولات
  • مدیریت توقفات تولید
  • مدیریت پروژه ها و مراکز هزینه تولید
  • مدیریت برنامه تولید
  • مدیریت کنترل کیفیت و تعریف شاخص های کیفیت
  • مدیریت محاسبه بهای تمام شده پروژه ها و برنامه ها تولید
  • گزارشات متنوع (گزارشات آماری تولید، گزارش انحراف مصرف مواد، گزارش ضایعات تولید و …)