سیستم های انبار و حسابداری انبار

سیستم های انبار و حسابداری انبار

سیستم های انبار و حسابداری انبار

سیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های انبار اعم از مدیریت کالا ها، مدیریت ورود کالا به انبار، مدیریت خروج کالا از انبار، مدیریت نقل و انتقال بین انباری، مدیریت موجودی فیزیکی و همچنین فرایند های مالی انبار اعم از قیمت گذاری، ایجاد اسناد حسابداری اتوماتیک، کنترل موجودی ریالی و … به کاربر می دهد.

برخی از امکانات زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران

 • مدیریت تعریف انواع انبار ها (مواد و مصالح، محصول، در جریان ساخت و …)
 • مدیریت دسته بندی داینامیک کالاها
 • مدیریت جانمایی کالا در انبار
 • مدیریت ورود کالا (مجوزات رسید – قبض انبار و …)
 • مدیریت خروج کالا (دستور تحویل، حواله، بین انباری و …)
 • مدیریت موجودی و انبارگردانی
 • مدیریت اضافات و کسورات انباری
 • گزارشات انبار (کاردکس – بیلان و …)
 • قیمت گذاری انبار به روش های میانگین موزون، FIFO ،LIFO و شناسایی ویژه
  • قیمت گذاری رسید ها (دستی و اتوماتیک)
  • قیمت گذاری حواله ها (اتوماتیک)
  • قیمت گذاری مدارک بین انباری
 • امکان ثبت اسناد حسابداری انبار به صورت اتوماتیک و به تفکیک انبار، دسته بندی کالا و …
  • مدارک ورود به انبار (انواع رسید و قبض انبار)
  • مدارک خروج از انبار(انواع حواله)
  • مدارک بین انباری
 • گزارشات ریالی انبار (کاردکس – بیلان و …)