سیستم های خرید و حسابداری خرید

سیستم های خرید و حسابداری خرید

سیستم های خرید و حسابداری خرید

سیستم خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های خرید کالا و خدمات اعم از مدیریت درخواست های خرید، ثبت سفارشات خرید کالا و خدمات، مدیریت اصلاحیه های سفارشات خرید، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت نقاط سفارش خرید کالا و همچنین کلیه فرایند های مالی خرید کالا و خدمات اعم از تایید مالی سفارشات خرید کالا و خدمات، صدور صورتحساب های خرید، تسهیم هزینه های خدمات به مراکز هزینه، ایجاد اسناد حسابداری خرید و تولید اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده خرید و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم های خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران

 • مدیریت تامین کنندگان
 • مدیریت درخواست خرید
 • مدیریت سفارشات خرید
 • مدیدیت خرید از بورس
 • مدیریت تعدیلات خرید
 • گزارشات متنوع
 • تاییدات مالی سفارشات خرید و کنترل قیمت ها
 • مدیریت شرایط پرداخت سفارشات خرید
 • تولید صورتحساب های خرید کالا و خدمات (دستی و اتوماتیک)
 • تسهیم هزینه های خرید خدمات به تفکیک مراکز هزینه
 • ایجاد اسناد حسابداری خرید
 • ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده خرید
 • تسویه سفارشات خرید به صورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد صورت حساب های تعدیل خرید