سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد سامانه مدبران، کلیه فرآیندهای مربوط درج و دریافت عوامل حقوق و دستمزد (حکمی، کارکردی، انواع کسورات و … )، پردازش و محاسبه، گزارش گری و تهیه خروجی های متنوع جهت ذینفعان داخلی و خارجی سازمان را به صورت جامع پوشش می دهد و بدلیل پویایی فرآیند ها این امکان را برای کاربر فراهم می سازد تا پیچیده ترین روش های محاسبه حقوق و دستمزد را پیاده سازی و اجرا نماید.

برخی از امکانات زیرسیستم حقوق و دستمزد سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم حقوق و دستمزد سامانه مدبران

  • مدیریت ماه های حقوق
  • مدیریت عوامل ماهیانه پرسنل به همراه فرمول ساز پویا
  • مدیریت پردازش حقوق و دستمزد به تفکیک مراکز هزینه، صندوق های بیمه و …
  • مدیریت تولید اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به صورت اتوماتیک
  • مدیریت محاسبه عیدی، پاداش، ذخیره مرخصی و …
  • مدیریت معافیت ها
  • تولید کلیه گزارشات مورد نیاز صندوق های بیمه( تامین اجتماعی و …)
  • تولید کلیه گزارشات مورد سازمان امور مالیاتی
  • گزارشات و خروجی های متنوع