سیستم خزانه داری

سیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت)

سیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت)

سیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت) سامانه مدبران، جهت مدیریت موثر وجوه نقد، رهگیری و کنترل تعهدات و مطالبات، تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ایجاد اسناد خودکار و همچنین مدیریت تضامین دریافتی و اعطائی سازمان ها، امکانات متنوع و جذابی را برای کاربران خود فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت) سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت) سامانه مدبران

 • مدیریت بانک، شعب بانکی، حسابهای بانکی، چک ها
 • مدیریت تضامین
 • مدیریت صندوق ها
 • مدیریت کامل فرآیند های پرداخت (درخواست پرداخت، اعلامیه های پرداخت و …)
 • مدیریت تنخواه
 • مدیریت کامل فرآیندهای دریافت (مجوزات دریافت، اعلامیه دریافت و …)
 • رهگیری و مدیریت وضعیت اسناد (چک) دریافتی و پرداختی
 • مدیریت کلیه نقل انتقالات بانکی
 • مدیریت مغایرت گیری مکانیزه حساب های بانکی
 • مدیریت مطالبات و تعهدات
 • مدیریت گردش وجوه نقد