سیستم دارایی های ثابت و اموال

سیستم دارایی های ثابت و اموال

سیستم دارایی های ثابت و اموال

سیستم دارایی های ثابت و اموال سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های خرید تا تعمیر، از انتقال تا تعدیل و از کنارگذاری تا اسقاط، برای حفظ سوابق و انعکاس صحیح آن ها در گزارشات و در انتها مدیریت تغییرات مالی دارایی، اعم از اصلاح بها، استهلاک، کاهش ارزش و … جهت تشکیل اسناد حسابداری مناسب و ارائه گزارشات مالی را برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم دارایی های ثابت و اموال سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم دارایی های ثابت و اموال سامانه مدبران

  • مدیریت دسته بندی دارایی ها
  • مدیریت ثبت دارایی ها
  • مدیریت خرید، افزایش، کاهش، اسقاط و … دارایی ها
  • مدیریت خروج و کنارگذاری دارایی های ثابت
  • مدیریت محل های استقرار اموال و جانمایی دارایی ها
  • مدیریت نقل و انتقال اموال
  • مدیریت محاسبه اتوماتیک استهلاک دارایی ها
  • مدیریت اموال گردانی
  • گزارشات متنوع (نقل و انتقال، کارت اموال پرسنل، کارت مالی دارایی ها و …)