سیستم مالی

سیستم مـالی

سیستم مالی سامانه جامع مالی، اداری، بازرگانی و تولیدی مدبران متشکل از چندین زیر سیستم می باشد که این زیر سیستم ها عبارتند از :

سیستم مـالی سامانه جامع مالی، اداری، بازرگانی و تولیدی مدبران متشکل از چندین زیر سیستم می باشد که این زیر سیستم ها عبارتند از :

سیستم دفترداری

زیرسیستم دفترداری سامانه مدبران قابلیت ثبت رویدادهای مالی (دستی – اتوماتیک) را به بهترین شکل ممکن برای کاربران فراهم می سازد و با توجه به موتور گزارش ساز قدرتمند، کاربر امکان اخذ گزارشات متنوع و جامع را از اطلاعات ثبت شده در سیستم خواهد داشت. لازم به ذکر است سامانه مدبران امکان ثبت ۱۰۰% اسناد حسابداری را به صورت اتوماتیک و بر اساس مدارک مرجع و قابلیت پیوست مستندات به اسناد ایجاد شده را برای کاربر محیا ساخته است.

برخی از امکانات زیرسیستم دفترداری سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم دفترداری سامانه مدبران

 • مدیریت داینامیک کدینگ حسابداری شناور با تعداد سطح نامحدود
 • امکان تعریف و مدیریت دوره های مالی به صورت کاملا منعطف
 • مدیریت ثبت سند حسابداری (اتوماتیک – دستی)
 • ارتباط مستقیم با سامانه مودیان
 • مدیریت آنالیز گزارش فصلی و ارزش افزوده
 • گزارشات استاندارد حسابداری (تراز – گردش – مانده – دفاتر و …)
 • مدیریت خروجی گزارش آنالیز ۱۶۹ و ارزش افزوده
سیستم خزانه داری

زیرسیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت) سامانه مدبران، جهت مدیریت موثر وجوه نقد، رهگیری و کنترل تعهدات و مطالبات، تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ایجاد اسناد خودکار و همچنین مدیریت تضامین دریافتی و اعطائی سازمان ها، امکانات متنوع و جذابی را برای کاربران خود فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت) سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم خزانه داری (دریافت – پرداخت) سامانه مدبران

 • مدیریت بانک، شعب بانکی، حسابهای بانکی، چک ها
 • مدیریت تضامین
 • مدیریت صندوق ها
 • مدیریت کامل فرآیند های پرداخت (درخواست پرداخت، اعلامیه های پرداخت و …)
 • مدیریت تنخواه
 • مدیریت کامل فرآیندهای دریافت (مجوزات دریافت، اعلامیه دریافت و …)
 • رهگیری و مدیریت وضعیت اسناد (چک) دریافتی و پرداختی
 • مدیریت کلیه نقل انتقالات بانکی
 • مدیریت مغایرت گیری مکانیزه حساب های بانکی
 • مدیریت مطالبات و تعهدات
 • مدیریت گردش وجوه نقد
سیستم حقوق و دستمزد

زیرسیستم حقوق و دستمزد سامانه مدبران، کلیه فرآیندهای مربوط درج و دریافت عوامل حقوق و دستمزد (حکمی، کارکردی، انواع کسورات و … )، پردازش و محاسبه، گزارش گری و تهیه خروجی های متنوع جهت ذینفعان داخلی و خارجی سازمان را به صورت جامع پوشش می دهد و بدلیل پویایی فرآیند ها این امکان را برای کاربر فراهم می سازد تا پیچیده ترین روش های محاسبه حقوق و دستمزد را پیاده سازی و اجرا نماید.

برخی از امکانات زیرسیستم حقوق و دستمزد سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم حقوق و دستمزد سامانه مدبران

 • مدیریت ماه های حقوق
 • مدیریت عوامل ماهیانه پرسنل به همراه فرمول ساز پویا
 • مدیریت پردازش حقوق و دستمزد به تفکیک مراکز هزینه، صندوق های بیمه و …
 • مدیریت تولید اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به صورت اتوماتیک
 • مدیریت محاسبه عیدی، پاداش، ذخیره مرخصی و …
 • مدیریت معافیت ها
 • تولید کلیه گزارشات مورد نیاز صندوق های بیمه( تامین اجتماعی و …)
 • تولید کلیه گزارشات مورد سازمان امور مالیاتی
 • گزارشات و خروجی های متنوع
سیستم های انبار و حسابداری انبار

زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های انبار اعم از مدیریت کالا ها، مدیریت ورود کالا به انبار، مدیریت خروج کالا از انبار، مدیریت نقل و انتقال بین انباری، مدیریت موجودی فیزیکی و همچنین فرایند های مالی انبار اعم از قیمت گذاری، ایجاد اسناد حسابداری اتوماتیک، کنترل موجودی ریالی و … به کاربر می دهد.

برخی از امکانات زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های انبار و حسابداری انبار سامانه مدبران

 • مدیریت تعریف انواع انبار ها (مواد و مصالح، محصول، در جریان ساخت و …)
 • مدیریت دسته بندی داینامیک کالاها
 • مدیریت جانمایی کالا در انبار
 • مدیریت ورود کالا (مجوزات رسید – قبض انبار و …)
 • مدیریت خروج کالا (دستور تحویل، حواله، بین انباری و …)
 • مدیریت موجودی و انبارگردانی
 • مدیریت اضافات و کسورات انباری
 • گزارشات انبار (کاردکس – بیلان و …)
 • قیمت گذاری انبار به روش های میانگین موزون، FIFO ،LIFO و شناسایی ویژه
  • قیمت گذاری رسید ها (دستی و اتوماتیک)
  • قیمت گذاری حواله ها (اتوماتیک)
  • قیمت گذاری مدارک بین انباری
 • امکان ثبت اسناد حسابداری انبار به صورت اتوماتیک و به تفکیک انبار، دسته بندی کالا و …
  • مدارک ورود به انبار (انواع رسید و قبض انبار)
  • مدارک خروج از انبار(انواع حواله)
  • مدارک بین انباری
 • گزارشات ریالی انبار (کاردکس – بیلان و …)
سیستم های خرید و حسابداری خرید

زیرسیستم خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های خرید کالا و خدمات اعم از مدیریت درخواست های خرید، ثبت سفارشات خرید کالا و خدمات، مدیریت اصلاحیه های سفارشات خرید، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت نقاط سفارش خرید کالا و همچنین کلیه فرایند های مالی خرید کالا و خدمات اعم از تایید مالی سفارشات خرید کالا و خدمات، صدور صورتحساب های خرید، تسهیم هزینه های خدمات به مراکز هزینه، ایجاد اسناد حسابداری خرید و تولید اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده خرید و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم های خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های خرید و حسابداری خرید سامانه مدبران

 • مدیریت تامین کنندگان
 • مدیریت درخواست خرید
 • مدیریت سفارشات خرید
 • مدیدیت خرید از بورس
 • مدیریت تعدیلات خرید
 • گزارشات متنوع
 • تاییدات مالی سفارشات خرید و کنترل قیمت ها
 • مدیریت شرایط پرداخت سفارشات خرید
 • تولید صورتحساب های خرید کالا و خدمات (دستی و اتوماتیک)
 • تسهیم هزینه های خرید خدمات به تفکیک مراکز هزینه
 • ایجاد اسناد حسابداری خرید
 • ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده خرید
 • تسویه سفارشات خرید به صورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد صورت حساب های تعدیل خرید
سیستم های فروش و حسابداری فروش

زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های فروش کالا و خدمات اعم از مدیریت سفارشات فروش کالا و خدمات، مدیریت اصلاحیه های سفارشات فروش، مدیریت مشتریان و همچنین فرایند های مالی فروش کالا و خدمات اعم از تایید مالی سفارشات فروش کالا و خدمات، صدور صورتحساب های فروش، ایجاد اسناد حسابداری فروش و تولید اطلاعات مربوط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده فروش و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم های فروش و حسابداری فروش سامانه مدبران

 • مدیریت مشتریان
 • مدیریت سفارشات فروش کالا و خدمات
 • تاییدات مالی سفارشات فروش و کنترل قیمت ها
 • مدیریت شرایط دریافت سفارشات فروش
 • تولید صورتحساب های فروش کالا و خدمات (دستی و اتوماتیک)
 • ارسال صورتحساب های فروش به سامانه مودیان
 • استعلام وضعیت های صورت حساب های فروش از سامانه مودیان
 • ایجاد اسناد حسابداری فروش
 • ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده فروش
 • تسویه سفارشات فروش به صورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد صورت حساب های تعدیل فروش
 • گزار شات متنوع فروش
سیستم دارایی های ثابت و اموال

زیرسیستم دارایی های ثابت و اموال سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های خرید تا تعمیر، از انتقال تا تعدیل و از کنارگذاری تا اسقاط، برای حفظ سوابق و انعکاس صحیح آن ها در گزارشات و در انتها مدیریت تغییرات مالی دارایی، اعم از اصلاح بها، استهلاک، کاهش ارزش و … جهت تشکیل اسناد حسابداری مناسب و ارائه گزارشات مالی را برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم دارایی های ثابت و اموال سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم دارایی های ثابت و اموال سامانه مدبران

 • مدیریت دسته بندی دارایی ها
 • مدیریت ثبت دارایی ها
 • مدیریت خرید، افزایش، کاهش، اسقاط و … دارایی ها
 • مدیریت خروج و کنارگذاری دارایی های ثابت
 • مدیریت محل های استقرار اموال و جانمایی دارایی ها
 • مدیریت نقل و انتقال اموال
 • مدیریت محاسبه اتوماتیک استهلاک دارایی ها
 • مدیریت اموال گردانی
 • گزارشات متنوع (نقل و انتقال، کارت اموال پرسنل، کارت مالی دارایی ها و …)