سیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها

سیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها

سیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها

سیستم مدیریت کاربران و دسترسی سامانه مدبران، امکان مدیریت کاربران و دسترسی های آن ها به زیرسیستم ها، فرم های اطلاعاتی و … را برای مدیر سیستم فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم مدیریت کاربران و دسترسی ها سامانه مدبران

  • مدیریت دسته بندی کاربران
  • مدیریت ثبت کاربران
  • مدیریت گروه های کاربری
  • مدیریت ثبت فعالیت های سیستم
  • مدیریت اختصاص دسترسی کاربران به فعالیت های سیستم
  • گزارش از فعالیت های کاربران و رخداد ها