سیستم منابع انسانی

سیستم منابع انسانی

سیستم منابع انسانی

سیستم منابع انسانی سامانه مدبران، امکان انجام کلیه فرایند های مربوط به مدیریت پرسنل، مدیریت شیفت های کاری، مدیریت تردد پرسنل و … برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم منابع انسانی سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم منابع انسانی سامانه مدبران

  • مدیریت تعریف و دسته بندی پرسنل
  • مدیریت احکام پرسنل
  • مدیریت تعریف شیفت های کاری
  • مدیریت گروه های کاری
  • مدیریت تردد پرسنل
  • مدیریت کلیه اقلام کارکردی پرسنل (کارکرد، اضافه کار، کسر کار، نوبت کاری، ماموریت، مرخصی و …)
  • مدیریت ارتباط با دستگاههای تردد
  • پنل کاربری پرسنل و مدیران جهت مدیریت درخواست های تغییر تردد
  • گزارشات