سیستم کارتابل اداری

سیستم کارتابل اداری

سیستم کارتابل اداری

سیستم کارتابل اداری سامانه مدبران، امکان مدیریت مکاتبات داخلی و خارجی، مدیریت ارجاعات، آرشیو نامه ها و … را برای کاربران فراهم می سازد.

برخی از امکانات زیرسیستم کارتابل اداری سامانه مدبران

برخی از امکانات زیرسیستم کارتابل اداری سامانه مدبران

  • مدیریت انواع کارتابل ها
  • مدیریت ارجاعات
  • مدیریت انواع نامه :
    • صادره
    • وارده
    • داخلی
  • آرشیو نامه های داخلی و خارجی